Gospodarowanie odpadami - przetwarzanie, zbieranie, transport

W ramach obowiązujących przepisów prawnych gospodarowanie odpadami, czyli zbieranie, odzysk czy transportu odpadów, obłożone jest obowiązkami związanymi z koniecznością zapewnienia nie tylko właściwych warunków prowadzenia działalności – sposobów magazynowania, instalacji do ich przetwarzania czy odpowiednich środków transportu i jego wyposażenia, jak i wymagań prawnych:

  • prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości,
  • a także uzyskania obligatoryjnych decyzji – zezwoleń.

Kwestię związane z tak rozumianą gospodarką odpadami reguluje w ustawa o odpadach z 14 grudnia 2014 r., która zastąpiła dotychczasową z 2001 r. Okres przejściowy, w którym obowiązują niektóre zapisy starej ustawy obejmuje 2 lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy licząc od 23 stycznia 2013 r. czyli do 23 stycznia 2015. Oznacza to, iż przedsiębiorcy muszą stosować niektóre zapisy starej ustawy – np. zezwolenia na transport odpadów – a także muszą dostosować posiadane przez siebie decyzje administracyjne, jeśli były wydane na podstawie ustawy z 2001 roku. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 231 ust 3. Zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, natomiast zgodnie z art. 232 ust. 2 i 3 zezwolenie na zbieranie odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje ważność na czas, na jaki zostało wydane, nie dłużej jednak niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Uzyskana na podstawie starej ustawy o odpadach pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zawierająca wymagania przewidziane dla zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie czy transport odpadów (tzw. decyzje łączne), zachowują ważność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż przez dwa lata od dnia wejścia w życie nowej ustawy.

Zgodnie z art.. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymogami prawa należy uzyskać odrębne zezwolenia na:

  • zbieranie odpadów
  • przetwarzanie odpadów
  • transport odpadów – do czasu uruchomienia rejestru podmiotów, gdzie będzie uzyskiwało się wpis. Na podstawie dotychczasowych przepisów zezwolenia na transport uzyskiwać będzie się przez okres 36 miesięcy, licząc od 23.01.2013 r. (art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. z 2013 r. Poz. 21, z późn. zm.).

Wytwórca odpadów, który prowadzi jednocześnie zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, a w tym pozwoleniu ujęte są zapisy dotyczące zbierania czy przetwarzania odpadów.

W takim przypadku wytwórca odpadów, by uzyskać tzw. decyzją łączną, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów musi uwzględnić wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów czy wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Należy zwrócić również uwagę , iż zmienił się zakres informacji, które należy zawrzeć we wniosku o wydanie nowego zezwolenia i nie jest możliwe uzyskanie nowej decyzji na podstawie dotychczas opracowanych wniosków. Ponadto na podstawie art. 42 ust. 4 przy staraniu się o nowe zezwolenie na zbieranie odpadów do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana. W praktyce oznacza to konieczność przedłożenia karty informacyjne przedsięwzięcia lub chociaż zapytania do urzędy gminy o konieczność sporządzania raportu czy występowania o decyzje środowiskową.

W przypadku nowych inwestycji procedura uzyskania decyzji o środowiskowych wymaganiach obowiązuję dla każdej instalacji, na której planuje się prowadzić odzysk odpadów. W przypadku zbierania odpadów od dnia 01.08.2013 roku decyzja środowiskowa wymagana jest tylko dla punktów zbierania lub przeładunku złomu. Wcześniejsze brzmienie rozporządzenia wymagało DUŚ dla każdego rodzaju zbierania odpadów.

Dodatkowo przy planowaniu nowej inwestycji konieczne jest sprawdzenie zgodności zamierzenia inwestycyjnego i docelowego zakresu działania z Miejscowym Planem Zagospodarowanie Przestrzennego. Planowana inwestycja musi być z nim zgodna i w przypadku braku takiej zgodności urząd odmówi wydania decyzji.