Odpady

Gospodarka odpadami obejmuje szeroki zakres obowiązków związanych z wytwarzaniem, w ramach prowadzonej działalności, odpadów oraz ich dalszym zagospodarowywaniem. Obowiązki oraz wymagania określa Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. Zapisy zawarte we wspomnianej ustawie i rozporządzeniach określają dopuszczalne sposoby postępowania z różnymi rodzajami odpadów, począwszy od ich wytwarzania, magazynowania, przekazywania następnym podmiotom, zbierania, transportu oraz przetwarzania (odzysku, recyklingu).

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę związaną z prowadzeniem gospodarki odpadowej w zakładzie poprzez opracowanie wniosków o wydanie decyzji w zakresie gospodarki odpadami:

  • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów dla podmiotów które wytwarzają w ramach prowadzonej instalacji >1Mg/rok odpadów niebezpiecznych lub >5000Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne),
  • Zezwolenie na transport odpadów (dla wykonujących usługi transportowe),
  • Zezwolenie na zbieranie odpadów (dla punktów skupu surowców wtórnych, złomowców, itp.),
  • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów (dla prowadzących odzysk odpadów, stacji demontażu pojazdów, zakładów przetwarzania sprzętu elektrycznego, itp.),

oraz pomoc w prowadzeniu:

  • Ewidencji odpadowej – KPO-KEO,
  • Opracowywaniu sprawozdań.