Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – instalacja, definicje, opisy

Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski obwarowane jest wymogami prawnymi nałożonymi przepisami mającymi na celu ochronę środowiska naturalnego. Jedną z dziedzin objętą wymogami formalnymi jest wytwarzanie odpadów, powstających w ramach prowadzonej działalności. Obowiązki te zakładają konieczność uzyskania stosownych decyzji w zakresie samego wytwarzania odpadów, jak i działalności mającej na celu ich przetwarzanie.

Obowiązki wytwórców odpadów polegają na:

 • Prowadzaniu bieżącej ewidencji wytwarzanych odpadów, oraz sposobów ich zagospodarowywania za pomocą Kart Przekazania Odpadów oraz Kart Ewidencji Odpadów ( z wyjątkiem podmiotów, którym umożliwiono prowadzenie uproszczonej ewidencji),
 • Prowadzenie sprawozdawczości w ramach rocznych zestawień danych na temat ilości wytwarzanych odpadów.
 • Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych – pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Obowiązek ten zależy od rodzaju i ilości odpadów. Wytwórca na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 180a,w przypadku eksploatacji instalacji w wyniku pracy której wytwarzane są:

 • odpady niebezpieczne w ilości powyżej 1 Mg rocznie
 • odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg odpadów

ma obowiązek uzyskania pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

Zapis ten dotyczy instalacji nie podlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Warty podkreślenia jest fakt, iż pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zgodnie z art. 180a p.o.ś. obejmuje wyłącznie odpady powstające w wyniku pracy i eksploatacji instalacji.

Oznacza to, iż pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest udzielenie zgody na powstanie odpadów w związku z prowadzeniem instalacji i dotyczy wyłącznie odpadów powstających w związku z jej eksploatacją. Pozwolenie nie obejmuje zatem odpadów powstałych na terenie zakładu, ale nie w wyniku eksploatacji instalacji (odmiennie niż było to do tej pory gdy pozwolenia uzyskiwane były na podstawie „starej” ustawy o odpadach z 2001 roku i obejmowały wszystkie odpady powstające na terenie zakładu). Wytwarzanie odpadów powstających w związku z prowadzeniem innych rodzajów działalności np. działalność usługowa, handlowa czy prace rozbiórkowe, serwisowe u klienta, nie wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów ze względu na brak instalacji rozumianej jako:

 • stacjonarne urządzenie techniczne,
 • zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,
 • budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami.

Za ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U.2001Nr 62 poz. 627, art. 3, pkt 6.

Decyzja wydawana jest na podstawie wniosku, przygotowanego zgodnie z z art. 184 ust.2 (w związku z ust. 2a), 2b, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) i ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.). Wniosek ten złożyć należy na co najmniej 2 miesiące przed zamierzonym terminem rozpoczęciem działalności polegającym na wytwarzania odpadów powodujących obowiązek uzyskania pozwolenia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, urząd może prowadzić postępowanie bez przekraczania ustawowych terminów przez 2 miesiące w sprawach skomplikowanych lub w sprawach prostych przez 1 miesiąc.

Uzyskanie pozwolenia jest warunkiem niezbędnym i koniecznym do rozpoczęcia działalności. Wytwórca odpadów, prowadzący instalację sam musi określić i zweryfikować, czy prowadzona przez niego działalność będzie wymagała uzyskania pozwolenia na wytworzenie odpadów. Podmiot, który wadliwie ocenił ilość odpadów wytwarzanych przez instalacje i nie złożył wniosku, a wytwarza odpady i rozpoczyna działalność bez wymaganego pozwolenia musi liczyć się z możliwością zastosowania wobec niego odpowiedzialności karnej, określonej w art. 351 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) - karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Wytwórcą odpadów, który ma obowiązek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, może być zarówno przedsiębiorca polski jak i zagraniczny (za pośrednictwem osoby upoważnionej do jego reprezentowania zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2013r Poz. 672) a także inne podmioty prowadzące instalację, czyli podmiot uprawniony na podstawie określonego tytułu prawnego do władania instalacją w celu jej eksploatacji zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska, na zasadach wskazanych w ustawie (art. 3 pkt 31 Prawo ochrony środowiska)

Ograny właściwe, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do wydanie pozwolenia to:

 1. Starosta
 2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne
 3. Marszałek województwa w sprawach:
  • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – gdzie wymagany jest obligatoryjnie Raport oddziaływania inwestycji na środowisko;
  • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1.
  • oraz zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach:
   pozwolenie na wytwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 6 (decyzja łączna na wytwarzanie i zbieranie lub przetwarzanie odpadów), wydaje organ właściwy do wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, jest pozwoleniem emisyjnym i jest wydawane na wniosek:

 • prowadzącego instalację, może być nim także rolnik, który nie jest przedsiębiorcą, który w tym wypadku jest posiadaczem (wytwórcą) odpadów;
 • zainteresowanego nabyciem tytułu prawnego do instalacji;
 • podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest tzw. decyzja związaną - organ administracji nie może odmówić wydania pozwolenia gdy wniosek zostanie prawidłowo sporządzony. Odmowa wydania pozwolenia może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych przepisami, gdy planowany sposób gospodarki odpadami mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska, oraz gdy jest niezgodny z planem gospodarki odpadami. Pozwolenie wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

W ramach obowiązujących przepisów prawnych obostrzeniami objęte są również inne działania i działalności przedsiębiorstw związane z gospodarowaniem odpadami.

Zgodnie z art.. 41 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wymogami prawa należy uzyskać odrębne zezwolenia na:

 • zbieranie odpadów
 • przetwarzanie odpadów
 • transport odpadów – do czasu uruchomienia rejestru podmiotów, gdzie będzie uzyskiwało się wpis. Na podstawie dotychczasowych przepisów zezwoelnia na transprt uzyskiwać będzie się przez okres 36 miesięcy, licząc od od 23.01.2013 r. (art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - Dz. U. z 2013 r. Poz. 21, z późn. zm.).

Wytwórca odpadów, który prowadzi jednocześnie zbieranie lub przetwarzanie odpadów, może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na prowadzenie tej działalności, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, a w tym pozwoleniu ujęte są zapisy dotyczące zbierania czy przetwarzania odpadów.

W takim przypadku wytwórca odpadów, by uzyskać tzw. decyzją łączną, we wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów musi uwzględnić wymagania przewidziane dla wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów czy wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.