Szkolenia

Prawo wodne - Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach. Pozwolenia wodnoprawne

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej obowiązków Przedsiębiorców wynikających z przepisów ustawy Prawo Wodne przez służby odpowiedzialne za ochronę środowiska w zakładzie. Podczas szkolenia omawiane są uregulowania prawne regulujące korzystanie ze środowiska w kontekście prowadzenia poprawnej gospodarki wodno-ściekowej przedsiębiorstw oraz zakładów. Szkolenie przybliża zagadnienia oraz wymogi związane z poborem wód (studnie i ujęcia), odprowadzaniem wód opadowych do środowiska (wyloty do rowów i cieków, rozsączanie), zagospodarowywaniem ścieków przemysłowych (pozwolenia na zrzut do kanalizacji), a także budową oraz przebudowywaniem urządzeń wodnych, rowów, przepustów itp. Dzięki szkoleniu Przedsiębiorcy nabędą wiedzą dotyczącą umiejętności identyfikacji oraz realizacji obowiązków w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Szkolenie prowadzone jest przez trenera posiadającego wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych i opracowywania dokumentacji związanej z gospodarką wodno-ściekową.

CZAS TRWANIA: 1 dzień (8h)
KOSZT SZKOLENIA: 350 zł netto od osoby, do podanej kwoty należy doliczyć 23% podatku VAT

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy prawa wodnego

 • Podział wód.
 • Podstawowe pojęcia - definicje ścieków.
 • Korzystanie z wód.
 • Prawa i obowiązki właścicieli wód i urządzeń wodnych

2.Pozwolenia wodnoprawne, rodzaje pozwoleń wodnoprawnych, dokumentacje w postępowaniu wodnoprawnym

 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do kanalizacji,
 • pobór wód
 • pozwolenia na budowę urządzeń wodnych
 • właściwość organów w sprawach o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
 • strony postępowania.

3. Ochrona przed powodzią i suszą

 • Tereny szczególnie zagrożone powodzią - nowe regulacje, zakazy i uchwały zwalniające z zakazów.
 • Mapy ryzyka powodziowego - wpływ na proces inwestycyjny.

4.Praktyczne aspekty wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (pobór wód i zrzut ścieków)

 • Rodzaje i wzory dokumentów, stawki opłat.
 • Prawidłowe wypełnianie dokumentów, właściwość miejscowa urzędów.
 • Zasady archiwizacji dokumentów