Inwestycje

Uruchomienie, rozszerzenie działalności, a także budowa czy rozbudowa zakładu często wiąże się z koniecznością ze sprawdzenia, czy planowana zmiana w działalności nie niesie ze sobą konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Ocena ta wymagana jest dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, spośród których wyróżnia się:

  • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Poszczególne rodzaje przedsięwzięć określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Przy czym rozróżnia się dwa tryby postępowania:

  • Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia. W przypadku opinii wyrażonej przez GDOŚ lub Sanepid w sprawie konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko lub w wyniku protestów społecznych Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta może orzec konieczność przedłożenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.
  • Dla przedsięwzięć zawsze mogących znacząco oddziaływać na środowisko – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko. Istnieje możliwość wystąpienia do gminy z kartą informacyjną przedsięwzięcia i prośbą o określenie zakresu raportu oddziaływania, bądź złożenia raportu przygotowanego w pełnym zakresie.

Kwestie związane z prowadzeniem oceny oddziaływania inwestycji na środowisko regulowane jest przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Lista przedsięwzięć oraz ich klasyfikacja znajdują się w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Oferujemy opracowanie dokumentacji związanej z oceną oddziaływania inwestycji na środowisko zarówno dla nowych inwestycji, jak i rozbudów, przebudowy, modernizacji zakładów. Posiadamy doświadczenie w zakresie opracowywania:

  • Wniosków o wydanie środowiskowych uwarunkowań,
  • Kart informacyjnych przedsięwzięć,
  • Raportów oddziaływania inwestycji na środowisko.

Sprawy związane z ochroną środowiska w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji, prowadzimy kompleksowo poprzez zaangażowanie naszych specjalistów w uzyskanie opinii, wymaganych uzgodnień czy korespondencję z urzędami. Możemy również pomóc w uzyskaniu decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami (pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie (odzysk) czy unieszkodliwianie odpadów), emisji gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń wodnoprawnych.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji, można go traktować jako uproszczony raport oddziaływania.

W raporcie, z kolei, zawiera się wszystkie informacje zgromadzone w trakcie prowadzanej oceny, dotyczące przewidywanych oddziaływań, które mogą być powodowane planowanym przedsięwzięciem, począwszy od etapu jego budowy, poprzez eksploatację aż do jego likwidacji. Opis zawiera wpływ jaki planowana inwestycja może mieć na poszczególne elementy środowiska oraz na ludzi np.:

  • bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko przyrodnicze, środowisko społeczne, na dobra materialne i zabytki kultury,
  • sposoby zapobiegania i rekompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko,
  • oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

Raport oddziaływanie jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.