Sprawozdawczość środowiskowa

Proponujemy Państwu kompleksowe opracowywanie dla Państwa sprawozdań i zestawień wynikających z przepisów ochrony środowiska, takich jak ustawa prawo ochrony środowiska, o odpadach, ustawa o bateriach i akumulatorach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, w tym:

 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska wraz z przygotowaniem zbiorczego zestawienia danych o zakresie korzystanie ze środowiska oraz wysokości należnych opłat. Naliczamy opłaty za:
  • Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (środki transportu, ogrzewania, wszelkiego rodzaju technologie powodujące emisję do powietrza, jak np.: klejenie, lakierowanie, spawanie, itp.)
  • Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym za wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych (utwardzone place, parkingi, itp.),
  • Pobór wód podziemnych i powierzchniowych z ujęć własnych.

Przygotowujemy kompletne sprawozdanie o wysokości opłat środowiskowych – Zbiorcze zestawienie danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Naliczamy również opłaty za okresy wcześniejsze.

 • Rejestracja podmiotów oraz wprowadzanie sprawozdań do KOBiZE.
 • Opracowanie zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów – na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach z 2001 roku ( w okresie przejściowym), Opracowywanie zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach z 2012 r dotyczącym sprawozdania zastępującego (od roku 2015) dotychczasowe zbiorcze zestawienia:

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami,
  z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:
  1. zbierania odpadów,
  2. przetwarzania odpadów
   – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 3. podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
 • Przygotowywanie oraz wprowadzanie raportów do KOBiZE,
 • Roczne sprawozdanie o ilości wytworzonych opakowań (OPAK-1),
 • Roczne sprawozdanie o masie przywiezionych z zagranicy opakowań (OPAK-2),
 • Roczne sprawozdanie o masie wywiezionych za granicę opakowań (OPAK-3),
 • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1),
 • Rocznego sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu (OŚ-SEE 1),
 • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zabranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2),
 • Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ-SEE 3),
 • Inne sprawozdania związane z ochroną środowiska – np. GUS.