Powietrze

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jego jakości, przez niepogorszanie poziomów substancji w powietrzu poprzez wprowadzanie takich ilości by nie powodować zwiększenia ich stężeń powyżej dopuszczalnych oraz zmniejszaniu ilości wprowadzanych substancji do powietrza do co najmniej dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. W celu umożliwienia kontroli jakości powietrza zostały określone tzw. standardy emisyjne z instalacji. Określają one stężenia i dopuszczalne ilości gazów i pyłów w gazach odlotowych czy masę gazów lub pyłów wprowadzaną w określonym czasie. Prowadzenie instalacji, która w sposób zorganizowany powoduje wprowadzanie substancji, gazów i pyłów do powietrza wymaga analizy i określenia, czy instalacja ta podlega obostrzeniom i uzyskaniu określonych przepisami zgłoszeń czy pozwoleń.

Oferujemy Państwu pomoc w realizacji obowiązków związanych z ochroną powietrza poprzez opracowanie:

  • Zgłoszenie instalacji niewymagającej uzyskania pozwolenia,
  • Pozwolenia na wprowadzanie gazów/pyłów do powietrza,
  • Naliczenie opłat za korzystanie ze środowiska oraz przygotowanie raportu do KOBiZE.

Prowadzący instalację wprowadzającą gazy i pyły w sposób zoorganizowany zobowiązany jest do jej zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów. Rodzaje instalacji podlegających zgłoszeniu lub uzyskaniu pozwolenia na emisję gazów i pyłów określone zostały w o rozporządzeniach wykonawczych do ustawy prawo ochrony środowiska. Brak uregulowania kwestii emisyjnych w zakładzie związane jest z koniecznością naliczenia oraz poniesienia podwyższonych o 500% opłat za korzystanie ze środowiska. Szczególnym obostrzeniom podlegają również lotne związki organiczne (LZO).