Przeglądy oraz ocena oddziaływania inwestycji na środowisko

Znajomość wymagań prawnych dla prowadzonej działalności ma kluczowe znaczenie dla bezpiecznego funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa oraz niejednokrotnie możliwości rozpoczęcia planowanej działalności w wybranej lokalizacji. W celu usprawnienia funkcjonowania przedsięwzięć i zakładów oferujemy usługi związane z identyfikacją bieżących obowiązków zakładów oraz analizą ich wpływu na środowisko oferując przeprowadzenie:

dla zakładów funkcjonujących:

 • Przeglądu zgodności organizacyjno-prawnej – określenie obowiązków zakładu,
 • Przeglądu środowiskowego zgodnie z art. 237 ustawy Prawo Ochrony Środowiska,

dla zamierzeń inwestycyjnych:

 • Oceny oddziaływania inwestycji na środowisko – Karta informacyjna przedsięwzięcia oraz Raport oddziaływania inwestycji na środowisko zakończonej wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

1. Przegląd zgodności organizacyjno-prawnej – określenie obowiązków zakładu

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce obwarowane jest wieloma przepisami regulującymi kwestie ochrony środowiska. Samodzielne określenie kompletu obowiązków może być czasochłonne i wiąże się z koniecznością zapoznania się z dużą ilością różnych aktów prawnych. Wiele z tych aktów prawnych zakłada sankcje karne za brak realizacji obowiązków z nich wynikających. Oferujemy wykonanie przeglądu środowiskowego przedsiębiorstwa w ramach którego dokonamy identyfikacji wymagań prawnych dotyczących działalności przedsiębiorstwa w zakresie przepisów ochrony środowiska.
Po zakończonym przeglądzie przedstawimy raport określający zakres obowiązków Państwa zakładu oraz stopień ich realizacji. W raporcie znajdą Państwo ponadto propozycje działań, które krok po kroku umożliwią osiągnięcie pełnej zgodności z przepisami ochrony środowiska a także propozycję wdrożenia procedur umożliwiających sprawne i efektywne realizowanie bieżących obowiązków z zakresu ochrony środowiska.

2. Przegląd środowiskowy zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska

Podmiot lub osoba podejrzewająca, że działalność jakiegoś przedsiębiorstwa może negatywnie wpływać na środowisko, może zawiadomić o tym organy ochrony środowiska. Urząd może nakazać firmie wykonanie szczegółowego opracowania określającego czy przestrzegane są zasady i przepisy ochrony środowiska - przeglądu środowiskowego o którym mowa w art. 237. ustawy prawo ochrony środowiska. Jest to możliwe, gdyż już sama możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko uzasadnia nałożenie obowiązku sporządzenia przeglądu ekologicznego.

Zakres ww. przeglądu określony został w art. 238 ustawy POŚ.

„Przegląd ekologiczny instalacji, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, powinien zawierać:

 1. opis obejmujący:
  1. rodzaj, wielkość i usytuowanie instalacji wraz z informacją o jej stanie technicznym,
  2. powierzchnię zajmowanego terenu lub obiektu budowlanego,
  3. rodzaj technologii,
  4. istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty mieszkalne i użyteczności publicznej,
  5. istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji zabytki chronione na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
  6. istniejące w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania instalacji obiekty i obszary poddane ochronie na podstawie przepisów usta-wy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, ustawy – Prawo wodne oraz przepisów ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym
 2. określenie oddziaływania na środowisko instalacji, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 3. opis działań mających na celu zapobieganie i ograniczanie oddziaływania na środowisko;
 4. porównanie wykorzystywanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143;
 5. wskazanie, czy dla instalacji konieczne jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w za-kresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;
 6. zwięzłe streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w przeglądzie;
 7. nazwisko osoby lub osób sporządzających przegląd.”

Urząd może ograniczyć zakres przeglądu jak i wskazać metody prowadzenia badań. Dla przedsięwzięć innych niż zawsze znacząco oddziaływających urząd określa, które wymagania art. 238 należy spełnić. Oferujemy opracowanie przeglądu ekologicznego zgodnego z wymaganiami ustawy prawo ochrony środowiska oraz decyzji, która może nałożyć szczególne wymagania co do zakresu i sposoby badań oddziaływania zakładu na środowisko.

3. Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymagane jest dla realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, spośród których wyróżnia się:

 • przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
 • przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Poszczególne rodzaje przedsięwzięć określone zostały w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397).

Sprawy związane z ochroną środowiska w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji, prowadzimy kompleksowo poprzez zaangażowanie naszych specjalistów w uzyskanie opinii, wymaganych uzgodnień czy korespondencję z urzędami. Możemy również pomóc w uzyskaniu decyzji administracyjnych na etapie uruchamiania zakładu, np. w zakresie gospodarki odpadami (pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwianie odpadów), emisji gazów lub pyłów do powietrza, pozwoleń wodnoprawnych.

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym informacje dotyczące planowanej inwestycji, można go traktować jako uproszczony raport oddziaływania.

W raporcie, z kolei, zawiera się wszystkie informacje zgromadzone w trakcie prowadzanej oceny, dotyczące przewidywanych oddziaływań, które mogą być powodowane planowanym przedsięwzięciem, począwszy od etapu jego budowy, poprzez eksploatację aż do jego likwidacji. Opis zawiera wpływ jaki planowana inwestycja może mieć na poszczególne elementy środowiska oraz na ludzi np.:

 • bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko przyrodnicze, środowisko społeczne, na dobra materialne i zabytki kultury,
 • sposoby zapobiegania i rekompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • oddziaływanie przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.