Woda

Szczególne korzystanie z wód, czyli wykraczające poza zwykłe , zapewnienie bytowania człowieka, takie jak przydomowe studnie do głębokości 30 m oraz związane z rekreacją obwarowane jest uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego.

Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229) Rozdział 4 Pozwolenia wodnoprawne art. 122 – pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na:

 • szczególne korzystanie z wód,
 • pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
 • przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych,
 • piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych,
 • korzystanie z wód do celów energetycznych,
 • korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu,
 • wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu,
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych,
 • regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wody,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód,
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • piętrzenie wody podziemnej,
 • gromadzenie ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczniczych,
 • odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych,
 • podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego oraz budowę urządzeń wodnych (m.in. kąpieliska).

Dokumentem niezbędnym do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest tzw. operat wodnoprawny, który składa się wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Operat wodnoprawny składa się z dwóch zasadniczych części (art. 132 Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229)):

Części opisowej operatu, która powinna zawierać:

 • Dane dotyczące zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia.
 • Określenie:
  • celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód,
  • ilości, stanu i składu ścieków oraz przewidywanego sposobu i efektu ich oczyszczania,
  • rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych i wodnych,
  • stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub wykonania urządzeń wodnych oraz rodzaju urządzeń zapobiegających temu oddziaływaniu,
  • obowiązków zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich.
 • Charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym.
 • Wyniki analiz wody dokonanych w zamierzonym miejscu wprowadzenia ścieków w odniesieniu do średniego niskiego przepływu (SNQ) lub przepływu gwarantowanego w danym przekroju wód płynących albo objętości wód stojących.
 • Bilans wodny zakładu, z określeniem wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe i podziemne.
 • Projekt instrukcji gospodarowania wodą.

Części graficznej operatu, która powinna zawierać:

 • Plan urządzeń wodnych, wykonany na mapie lub szkicu w skali stosowanej przy sporządzaniu planów realizacyjnych, z naniesionymi nieruchomościami, usytuowanymi w zasięgu szkodliwego oddziaływania zamierzonego sposobu korzystania z wód lub wykonania urządzeń wodnych, z oznaczeniem powierzchni oraz określeniem ich właścicieli.
 • Zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych i koryta wody płynącej, usytuowanych w zasięgu oddziaływania tych urządzeń, wykonane w skali określonej w pkt. 1.
 • Schemat układu urządzeń pomiarowych, znaków żeglugowych i wodnych.
 • Schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Posiadając szerokie doświadczenie w zakresie opracowywania wniosków oraz uzyskiwania pozwoleń wodnoprawnych oferujemy Państwu przygotowanie wymaganych dokumentów oraz opiekę nad złożonym wnioskiem aż do uzyskania pozwolenia.

Opracowujemy również dokumentację hydrologiczną dla planowanych przedsięwzięć oraz projekty sieci – kanalizacji wodnej, sanitarnej oraz deszczowej.